تبلیغات
در جستجوی ابرهوشمند - کسی در حال دفاع از قرآن و محمد است او کیست؟
 
در جستجوی ابرهوشمند
شنبه 5 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : فردین 110       


القلم سوگند به قلم و آنچه می‏نویسند (1) تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى (2)چون آیات ما بر او خوانده شود گوید افسانه ‏هاى پیشینیان است (15) پس مرا با كسى كه این گفتار را تكذیب می‏كند واگذار به تدریج آنان را به گونه‏اى كه در نیابند فروگیریمشان (44) و آنان كه كافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند و می‏گفتند او واقعا دیوانه‏اى است (51) و حال آنكه [قرآن] براى جهانیان جز اندرزی نیست (52)

النجم سوگند به آن ستاره چون پنهان شد. (1) یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده (2) و از سر هوس سخن نمی‏گوید (3) نیست این سخن جز آنچه بدو وحی میشود. (4) آن را [فرشته] شدیدالقوى به او فرا آموخت (5)  نیرومندى كه درایستاد (6) در حالى كه او در افق اعلى بود (7) سپس نزدیك آمد و نزدیكتر شد (8) تا به قدر دو كمان یا نزدیكتر شد (9) آنگاه به بنده‏اش آنچه را باید وحى كند وحى فرمود (10) آنچه را دل دید انكار[ش] نكرد (11) آیا در آنچه دیده است با او جدال مى‏كنید (12) و قطعا بار دیگرى هم او را دیده است (13) نزدیك سدرالمنتهى (14) در همان جا كه جنة‏الماوى است (15) آنگاه كه درخت‏سدر را آنچه پوشیده بود پوشیده بود (16) دیده [اش] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت (17) به راستى كه [برخى] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید (18)

القمر  و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند آیا پند گیرنده ای هست ؟  (17)


 
ص   سوگند به قران شریف صاحب اندرز.  (1)   بلکه آنها از وحی من در تردیدند و هنوز عذاب مرا نچشیده اند.  (8)  کتابی مبارک است که آن را بر تو نازل کردهایم تا در آیاتش بیندیشند و خرد مندان از آن پند گیرند.  (29)   بگو: جز این نیست که من بیم دهنده ای هستم و هیچ خدایی چز خدای یکتای قهار نیست.  (65) ... بگو این خبری بزرگ است که شما از آن اعراض میکنید . ...تنها از آن روی به من وحی میشود که بیم دهندهای روشنگر هستم.بگو مزدى بر این [رسالت] از شما طلب نمی‏كنم و من از كسانى نیستم كه چیزى از خود بسازم و به خدا نسبت دهم (86) این [قرآن] جز پندى براى جهانیان نیست (87) و شما پس از چندى  ازخبر آن آگاه خواهید شد. (88)

المزمل
قرآن را شمرده و روشن بخوان (4) در حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى‏كنیم (5) قطعا این [آیات] اندرزى است تا هر كه بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد (19)

الأعلى بزودی ما بر تو خواهیم خواند مباد که فراموش كنى  (6) جز آنچه خدا خواهد كه او آشكار و آنچه را كه نهان است مى‏داند (7) و براى تو آسانترین را فراهم مى‏گردانیم (8)

الضحى سوگند به روشنایى روز (1) سوگند به شب چون آرام گیرد (2) پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است. (3)

الانشراح آیا سینه‏ات را برایت نگشودیم (1) و بار گرانت را از [پشت] تو برنداشتیم (2) كه پشت تو را شكست (3) و نامت را براى تو بلند گردانیدیم (4) پس با دشوارى آسانى است (5) آرى با دشوارى آسانى است (6)

عبس آری این قرآن اندرزی است، پس هر کس خواهد از آن پند گیرد ، در صحیفه هایی گرامی ، بلند قدر و پاکیزه ، به دست کاتبانی، بزرگوار و نیکوکار، مرگ بر آدمی باد که چه ناسپاس است (11)

القدر  ما در شب قدرش نازل کردیم ()

البروح  آری این قران مجید است در لوح محفوظ. (21)

القیامه به تعجیل زبان به خواندن قران مجنبان، که گرد آوردن و خواندنش بر عهده ماست ، چون خواندیمش ، تو آن خواندن را پیروی کن، سپس بیان آن بر عهده ماست. (16)

المرسلات پس از قرآن به کدام سخن ایمان میاورند . (50)

البلد  کسانی که به آیات ماکافرند اهل شقاوتند . (19)

الطارق   این کتاب ، حق را از باطل جدا میکند و سخن هزل نیست  . (13)

القمر  و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند آیا پند گیرنده ای هست ؟  (17)

ص   سوگند به قران شریف صاحب اندرز.  (1)   بلکه آنها از وحی من در تردیدند و هنوز عذاب مرا نچشیده اند.  (8)  کتابی مبارک است که آن را بر تو نازل کردهایم تا در آیاتش بیندیشند و خرد مندان از آن پند گیرند.  (29)   بگو: جز این نیست که من بیم دهنده ای هستم و هیچ خدایی چز خدای یکتای قهار نیست.  (65) ... بگو این خبری بزرگ است که شما از آن اعراض میکنید . ...تنها از آن روی به من وحی میشود که بیم دهندهای روشنگر هستم.بگو مزدى بر این [رسالت] از شما طلب نمى‏كنم و من از كسانى نیستم كه چیزى از خود بسازم و به خدا نسبت دهم (86) این [قرآن] جز پندى براى جهانیان نیست (87) و شما پس از چندى  ازخبر آن آگاه خواهید شد. (88)

الأعراف  كتابى است كه به سوى تو فرو فرستاده شده است در دل تو از آن تردیدی نباشد ،  تا به وسیله آن هشدار دهى و براى مؤمنان پندى باشد (2) آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى كنید ... شماچه اندك پند مى‏گیرید (3) پس كیست‏ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد یا آیات او را تكذیب كند ... (37)درهاى آسمان رابر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند گشوده نخواهد شد. (40)  برای هدایت مومنان و بخشایش به ایشان کتابی آورده ایم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفضیل بیان کرده ایم(52)  آنان كه از این رسول درس نخوانده كه [نام] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مى‏یابند پیروى مى‏كنند ... كسانى كه به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه میدارند .. و نورى را كه بر او نازل شده است پیروى كردند آنان همان رستگارانند (157)بگو اى مردم من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم .. پس به خدا و فرستاده او كه پیامبر درس ‏نخوانده‏اى است كه به خدا و كلمات او ایمان دارد بگروید و او را پیروى كنید امید كه هدایت‏شوید (158) آیا فکر نکرده اند که در یارشان نشانی از دیوانگی نیست و او جز بیم دهنده ای آشکار نیست. (184) ... به كدام سخن بعد از قرآن ایمان مى‏آورند (185)هر گاه براى آنان آیاتى نیاورى مى‏گویند چرا آن را خود برنگزیدى بگو من فقط آنچه را كه از پروردگارم به من وحى مى‏شود پیروى مى‏كنم (203) و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید كه بر شما رحمت آید (204)

جن بگو به من وحى شده است كه تنى چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند راستى ما قرآنى شگفت‏آور شنیدیم (1)

یس سوگند به قرآن حكمت‏آموز (2) كه قطعا تو از پیامبرانى (3) بر راهى راست (4) از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است (5) و به او شعر نیاموختیم و در خور وى نیست، این جز اندرز و قرآنى روشن نیست (69)

الفرقان  بزرگ است كسى كه بر بنده خود فرقان [جداسازنده حق از باطل] را نازل فرمود تا براى جهانیان هشداردهنده‏اى باشد (1) و كسانى كه كفر ورزیدند گفتند این [كتاب] جز دروغى كه آن را بربافته [چیزى] نیست و گروهى دیگر او را بر آن یارى كرده‏اند و قطعا آنچه میگویند ظلم و بهتانى است . (4) و گفتند افسانه‏هاى پیشینیان است كه آنها را براى خود نوشته و صبح و شام بر او املا مى‏شود (5) بگو آن را كسى نازل ساخته است كه راز نهانها را در آسمانها و زمین مى‏داند و هموست كه همواره آمرزنده مهربان است (6).. و ستمكاران گفتند مرد افسون‏شده ای را دنبال مى‏كنید (8) بنگر چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه نمى‏توانند راهى بیابند (9) و كسانى كه كافر شدند گفتند چرا قرآن یكجا بر او نازل نشده است این گونه [ما آن را به تدریج نازل كردیم] تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم و آن را به آرامى فروخواندیم (32) و چون تو را دیدند مسخره ات کردند، [كه] آیا این همان كسى است كه خدا او را به رسالت فرستاده است (41)

فاطر توجز بیم دهنده ای نیستى (23) ما تو را بحق بشارتگر و هشداردهنده گسیل داشتیم و هیچ امتى نبوده مگر اینكه در میانشان هشداردهنده ای ‏بوده است (24)  و آنچه از كتاب به سوى تو وحى كرده‏ایم حق است. (31)

مریم این قران  را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید و مردم ستیزه‏جو را بدان بیم دهى (97)

طه  قرآن را بر تو نازل نكردیم تا به رنج افتى (2) .. نازل شده از جانب كسى كه زمین و آسمانهاى بلند را آفریده است (4)  این گونه از اخبار پیشین بر تو حكایت مى‏رانیم و مسلما به تو از جانب خود قرآنى داده‏ایم (99) هر كس از آن روى برتابد روز قیامت بار گناهى بر دوش مى‏گیرد (100) و این گونه آن را قرآنى عربى نازل كردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید آنان راه تقوا در پیش گیرند یا پندى تازه براى آنان بیاورد (113) .. در [خواندن] قرآن پیش از آنكه وحى آن بر تو پایان یابد شتاب مكن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزاى (114)

واقعه  سوگند به غروبگاه ستارگان (75) اگر بدانید آن سوگندى سخت بزرگ است (76) كه این [پیام] قطعا قرآنى است ارجمند (77) در كتابى نهفته (78) كه جز پاك‏شدگان بر آن دست نزنند (79) وحیى است از جانب پروردگار جهانیان (80) آیا شما این سخن را دروغ می انگارید. (81) و تنها نصیب خود را در تكذیب [آن] قرار مى‏دهید (82)

شعرا  و راستى كه این [قرآن] وحى پروردگار جهانیان است (192) روح الامین آن را بر دلت نازل كرد (193) تا از هشداردهندگان باشى (194) به زبان عربى روشن (195) و [وصف] آن در كتابهاى پیشینیان آمده است (196) .. و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مى‏كردیم (198) و پیامبر آن را برایشان مى‏خواند به آن ایمان نمى‏آوردند (199)   و این قران را شیاطین نازل نکرده اند. (210) آنان نه در خور این کارند و نه توان آن را دارند (211) شیاطین را از شنیدن وحی معزول داشته اند. (212)

 النمل این است آیات قرآن و كتابى روشنگر (1) كه هدایت و بشارت براى مؤمنان است (2) ... و توکسی هستی که قرآن از جانب خدای حکیم و دانا به تو تلقین میشود. (6)بى‏گمان این قرآن بر فرزندان اسرائیل بیشتر آنچه را كه آنان در باره‏اش اختلاف دارند حكایت مى‏كند (76) و به راستى كه آن رهنمود و رحمتى براى مؤمنان است (77) ... پس بر خدا توكل كن كه تو همراه با حقیقتی روشن هستی. (79)

قصص در حقیقت تو هر كه را بخواهی نمى‏توانى راهنمایى كنى ، خداست كه هر كه را بخواهد راهنمایى مى‏كند و او به راه‏یافتگان داناتر است (56) و تو امیدوار نبودى كه بر تو كتاب القا شود بلكه این رحمتى از پروردگار تو بود پس تو هرگز پشتیبان كافران مباش (86) و البته نباید تو را از آیات خدا بعد از آنكه بر تو نازل شده است باز دارند و به سوى پروردگارت دعوت كن و زنهار از مشركان مباش (87)

اسرا (بنی اسراییل) واین قران را که برای مومنان شفا و رحمت است نازل میکنیم. (82) ... و اگر بخواهیم همه آنچه را به تو وحى كرده‏ایم باز میستانیم وتو برای خود در برابر ما مددکاری نمی یابی (86) مگر پروردگارت رحمت آورد. که انعام او درباره تو بسیار است(87) بگو اگر انس و جن گرد آیند تاهمانند این قرآن را بیاورند نمیتوانند.(88) ... این [قرآن] را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد و تو را جز بشارت‏دهنده و بیم‏رسان نفرستادیم (105) و قرآنى  بخش بخش نازل كردیم تا آن را به آرامى به مردم بخوانى و آن را به تدریج نازل كردیم نازل کردنی به کمال. (106) بگو [چه] به آن ایمان بیاورید یا نیاورید بى‏گمان كسانى كه پیش از آن دانش یافته‏اند چون بر آنان خوانده شود سجده‏كنان به روى درمى‏افتند (107)

یونس آیا براى مردم شگفت‏آور است كه به مردى از خودشان وحى كردیم كه مردم را بیم ده و به كسانى كه ایمان آورده‏اند مژده ده ... كافران گفتند این [مرد] قطعا جادوگری آشكار است (2) چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانكه به دیدار ما امید ندارند مى‏گویند قرآن دیگرى جز این بیاور یا آن را عوض كن بگو مرا نرسد كه آن را از پیش خود عوض كنم جز آنچه را كه به من وحى مى‏شود پیروى نمى‏كنم اگر پروردگارم را نافرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مى‏ترسم (15) بگو اگر خدا مى‏خواست آن را بر شما نمى‏خواندم ... (16) پس كیست‏ستمكارتر از آن كس كه دروغى بر خداى بندد یا آیات او را تكذیب كند.. (17)  و چون مردم را پس از آسیبى كه به ایشان رسیده است رحمتى بچشانیم می بینی که در آیات ما بد اندیشی میکنند بگو نیرنگ خدا سریع‏تر است در حقیقت فرستادگان [فرشتگان] ما آنچه نیرنگ مى‏كنید مى‏نویسند (21) نشاید که این قران را جز به خدا نسبت دهند...شکی نیست که ازجانب پروردگار جهانیان است (37) یا مى‏گویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى‏گویید سوره‏اى مانند آن بیاورید و هر كه را جز خدا مى‏توانید فرا خوانید (38) چیزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز از تاویل بی خبرند... (39)اى مردم به یقین براى شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد و و شفایی بر آن بیماریی که در دل دارید و راهنمایی و رحمتی برای مومنان. (57) و اگر از آنچه به سوى تو نازل كرده‏ایم در تردید هستی از كسانى كه پیش از تو كتاب [آسمانى] مى‏خواندند بپرس قطعا حق است  آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است نباید  از تردیدكنندگان باشی. (94) و از كسانى كه آیات ما را دروغ پنداشتند مباش كه از زیانكاران خواهى بود (95) بگو اى مردم پیام راستین از جانب پروردگارتان براى شما آمده است ...(108) از آنچه بر تو وحى مى‏شود پیروى كن و شكیبا باش تا خدا داورى كند و او بهترین داوران است (109)

هود و مبادا تو برخى از آنچه را كه به سویت وحى مى‏شود ترك گویى و سینه‏ات بدان دلتنگ باشی  كه مى‏گویند چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته‏اى با او نیامده است جز این نیست که تو بیم دهنده ای بیش نیستی و خداست که کار ساز هر چیز است. (12) یا مى گویند‏که از خود بر میبافد،و به دروغ به خدا نسبتش میکند ، بگو اگر راست مى‏گویید ده سوره برساخته‏شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر كه را مى‏توانید فرا خوانید (13) پس اگر شما را اجابت نكردند بدانید كه آنچه نازل شده است به علم خداست و اینكه معبودى جز او نیست آیا تسلیم میشوید؟ (14) ..... پس در آن شک مكن كه آن حق است از جانب پروردگارت [آمده است] ولى بیشتر مردم باور نمى‏كنند (17).. و چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد (18)... یا مى‏گویند که آن را به خدا دروغ بسته است بگو اگر آن را به دروغ سر هم كرده‏ام گناه من بر عهده خود من است ومن از جرمى كه به من نسبت مى‏دهید بركنارم (35) .... این از خبرهاى غیب است كه آن را به تو وحى مى‏كنیم پیش از این نه تو آن را مى‏دانستى و نه قوم تو پس شكیبا باش كه فرجام [نیك] از آن تقواپیشگان است (49)

یوسف ما آن را قرآنى عربى نازل كردیم باشد كه بیندیشید (2) ما بهترین داستانها  را به موجب این قرآن كه به تو وحى كردیم بر تو حكایت مى‏كنیم و تو قطعا پیش از آن از بى‏خبران بودى (3) ...... و تو در برابر پیامبریت  از آنان مزدی نمى‏خواهى ،این کتاب جز پندى براى جهانیان نیست (104)

حجر  و گفتند اى مردی که قران بر تو نازل شده است به یقین تو دیوانه‏اى (6) اگر راست مى‏گویى چرا فرشته‏ها را پیش ما نمى‏آورى (7) فرشتگان را جز به حق فرو نمى‏فرستیم .. (8) ما قران را خود نازل کرده ایم و خود نگهبانش هستیم. (9) .... به بندگان من خبر ده كه من آمرزنده و مهربانم (49) ... و به راستى به تو سبع المثانى (سوره فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا كردیم (87)... پس آنچه را بدان ماموری ،صریح و بلند بگو و از مشركان روى برتاب (94) كه ما مسخره کنندگان  را ازتو باز میداریم. (95) و قطعا مى‏دانیم كه سینه تو از آنچه مى‏گویند تنگ مى‏شود (97)... پروردگارت را پرستش كن تا مرگ تو فرا رسد (99)

 انعام   ... وقتی که میگویند خدا بر هیچ انسانی چیزی نازل نکرده است خدا را آنچنانکه در خور اوست نشناخته اند بگو کتابی را که موسی اورد چه کسی بر او نازل کرد؟ آن را بر کاغذ نوشتید قسمتی از آن را آشکار و اگر مكتوبى نوشته بر كاغذ بر تو نازل مى‏كردیم و آنان آن را با دستهاى خود لمس مى‏كردند قطعا كافران مى‏گفتند این جز جادویی آشكار نیست (7) .... به یقین مى‏دانیم كه آنچه مى‏گویند تو را سخت غمگین مى‏كند در واقع آنان تو را تكذیب نمى‏كنند بلکه آیات خدا را انكار مى‏كنند (33) و پیش از تو نیز پیامبرانى تكذیب شدند ولى آنان صبر کردند تا یارى ما فرا رسید و براى كلمات خدا هیچ تغییردهنده‏اى نیست ... (34) اگر اعراض كردن آنان بر تو گران است اگر مى‏توانى نقبى در زمین بجویى یا نردبانى در آسمان بنه تا معجزه‏اى برایشان بیاورى و اگر خدا مى‏خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد مى‏آورد پس زنهار از نادانان مباش (35)... بگو به شما نمى‏گویم گنجینه‏هاى خدا نزد من است و غیب نیز نمى‏دانم و به شما نمى‏گویم كه من فرشته‏ام تنها از چیزی پیروی میکنم که بر من وحی شده است ... (50) بگو من از جانب پروردگارم دلیل روشن دارم وشما آن را دروغ پنداشتید .... (57) و قوم تو آن قرآن را دروغ شمردند در حالى كه سخنی است بر میسازید ولی بیشترش را پنهان میدارید.... (91) و این خجسته‏كتابى است كه ما آن را فرو فرستادیم ....(92) و كیست‏ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ مى‏بندد یا مى‏گوید به من وحى شده در حالى كه چیزى به او وحى نشده باشد و آن كس كه مى‏گوید به زودى نظیر آنچه را خدا نازل كرده است نازل مى‏كنم .... (93) و این گونه آیات [خود] را گوناگون بیان مى‏كنیم تا مبادا بگویند توازکسی درس گرفته ای و و ما این آیات را برای اهل دانش بیان میکنیم. (105) از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پیروى كن ... (106) و سخن پروردگارت به راستى و عدالت در حد کمال است و هیچ کس نیست که یارای دگرگون کردن سخن او را داشته باشد... (115) این خجسته كتابى است كه ما آن را نازل كردیم پس از آن پیروى كنید ..(155)تا نگویید كتاب [آسمانى] تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده و ما از آموختن آنان بى‏خبر بودیم (156)

 سبأ  و كسانى كه از دانش بهره یافته‏اند مى‏دانند كه آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است و به راه آن عزیز ستوده راهبرى مى‏كند (6)  تو را به پیامبری نفرستادیم مگر بر همه مردم ، مژده دهنده و بیم دهنده. (28) آنان که به آیات ما میتازند و میپندارند که از ما میگریزند ، طعمه عذابند. (38)

الزمر ما [این] كتاب را به راستی بر تو نازل کردیم  پس خدا را بپرست و دین خود  را براى او خالص‏ گردان (2 آگاه باش دین خالص از آن خداست ... (3)   .... اى بندگان من از من بترسید (16) خدا بهترین سخن را نازل کرده است ، کتابی متشابه و دو تا دو تا ، که از تلاوت آن کسانی را که از پروردگارشان میترسند از خوف تن بلرزد ، سپس تن و جانشان بیاد خدا بیارامد ،این راه خداست که هر که را بخواهد بدان راهنمایی میکند. (23) و در این قرآن از هر گونه مثلى براى مردم آوردیم شاید  پند گیرند (27) قرآنى به زبان عربى بى‏هیچ انحراف وكژى ، شاید پروا کنند. (28) تو میمیری و آنها نیز میمیرند. (30) ما این كتاب را به حق براى هدایت مردم بر تو نازل کردیم ،  پس هر كس هدایت‏شود به سود خود اوست و هر كس گمراه شود تنها به زیان خود، و تو وكیل آنها نیستى (41) چون آدمی را گزندی رسد، ما رامیخواند و چون از جانب خویش نعمتی ارزانیش داریم میگوید به سبب داناییم این نعمت را به من دادهاند ، این آزمایش است. (49) آری آیات من برای تو نازل شد و تو گردنکشی کردی(خطاب به منکران قرآن در قیامت) (59)

المومن(غافر) نزول این کتاب از جانب خدای پیروزمند داناست. (2) هر امتی که خواست حق را از میان بردارد من آنها را به عقوبت فرو گرفتم و عقوبت من چه سخت بود. (5) .... به هر یک از بندگانش که بخواهد به فرمان خود وحی میفرستد تا مردم را از قیامت بترساند (15) از روز قیامت بترسانشان .(18) کسانی را که بی هیچ دلیلی که در دست داشته باشند در آیات خدا جدال میکنند ، کارشان نزد خدا و مومنان سخت ناپسند است.. (35) آنهایی که از پرستش من سرکشی میکنند ، زودا در عین خواری به جهنم در آیند. (60) کسانی که این کتاب را دروغ می انگارند ، به زودی خواهند دانست. (70) ...داستان بعضی از پیامبران را برایت گفته ایم ، وبعضی را نگفته ایم و هیچ پیامبری را نرسد که آیه ای را بیاورد مگر به فرمان خدا.(78)

فصلت   کتابی است که آیه هایش به وضوح بیان شده ، قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که میدانند ، هم مژده دهنده است و هم بیم دهنده ، بیشترشان از آن اعراض کرده اند و سخن نمی شنوند.(3) بگو من انسانی هستم همانند شما ، به من وحی شده که خدایتان خدایی است یکتا.(6) کافران گفتند به این قرآن گوش ندهید ، و سخن بیهوده بدان بیامیزید ، شاید پیروز گردید.(26) به کیفر خویش میرسند آنان که به قران که برای هدایتشان آمده ایمان نمیآورند حال آنکه کتابی ارزشمند است.(41) نه از پیش روی باطل به آن راه می یابد و نه از پس ، نازل شده از جانب خدا وندی حکیم و ستو دنی.(42) اگر قرآن را به زبان عجم میفرستادیم ، میگفتند چرا آیاتش به روشنی بیان نشده؟ کتابی به زبان عجم و پیامبری عرب ، بگو این کتاب برای آنها که ایمان آورده اند ، هدایت و شفاست ، و آنها که ایمان نیاورده اند ، گوشهایشان سنگین است ، و چشمانشان کور ، چنانکه گویی آنها را از جایی دور ندا میدهند.(44) بگو چه میبینید ، اگر این کتاب از جانب خدا باشد و شما به آن ایمان نیاورید ، گمراه تر از کسی که همچنان راه مخالفت در پیش گرفته کیست ؟(52)

شوری خداوند پیروز مند حکیم به تو و کسانی که پیش از تو بودند ، این چنین وحی میفرستد.(2) این قرآن را به زبان عربی بر تو وحی کردیم ، تا مکه و ساکنان اطرافش را بیم دهی.(7) خداست که این کتاب بر حق و ترازو را نازل کرده است.(17) میگویند که بر خدا دروغ میبندد ، اگر خدا بخواهد بر دل تو مُهر می نهد و خدا به کلمات خود باطل را محو میکند و حق را ثابت میگرداند.(24) هیچ بشری را نرسد که خدا جز به وحی یا از آن سوی پرده با او سخن گوید ، یا فرشته ای میفرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به او وحی میکند ، همچنین کلام خود را ، به فرمان خود ، به تو وحی کردیم ، تو نمی دانستی کتاب و ایمان چیست ، ولی ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم بدان هدایت کنیم ، و تو ، به راه راست هدایت مینمایی ، راه آن خدایی که از آن اوست هر چه در آسمان و زمین است ، آگاه باشید ، که همه کارها به خدا باز میگردد.(51)

زخرف سوگند به كتاب روشنگر (2) در ام الکتاب است در نزد ما، کتابی ارجمند و حکمت آمیز.(4) آیا بدان سبب که مردمی گزافکار هستید ، از شما اعراض کنیم و قرآن را از شما دریغ داریم.(5) اگر تو را ببریم ، از آنها انتقام میگیریم ، پس در آنچه به تو وحی شده است چنگ بزن ، که تو بر راه راست هستی و قرآن سبب بلند آواز شدن تو و قوم توست.(41)

الدخان   سوگند به این کتاب روشنگر (2) ما آن را در مبارک شبی نازل کردیم...(3) رحمتی است از جانب پروردگارت...(6) نه ، آنها همچنان به شک خویش دلخوشند.(9) چشم انتظار روزی باش که آسمان به آشکار دود بیاورد.(10) و آن دود همه مردم را در خود فرو پوشد و این عذابی است درد آور. (11) ما ادای سخن خویش بر زبان تو آسان کردیم ، باشد که پند گیرند. (58)

الجا ثیه  نازل شدن این کتاب از جانب خدای پیروزمند و حکیم است. (2) اینها آیات خداست که به راستی بر تو تلاوت میکنیم جز خدا و آیاتش به کدام سخن ایمان میاورند. (6) آیات خدا را كه بر او خوانده مى‏شود مى‏شنود و باز به حال تكبر چنانكه گویى آن را نشنیده است‏سماجت مى‏ورزد پس او را از عذابى پردرد خبر ده (8) و چیزی از آیات ما را فرا گیرد آن را به ریشخند مى‏گیرد آنان عذابى خفت‏آور خواهند داشت (9) این [كتاب] براى مردم بینش‏بخش و براى قومى كه یقین دارند رهنمود و رحمتى است (20)

الاحقاف  میگویند این جادوست ، یا میگویند این کتاب دروغی است که خود بافته است ، بگو اگر من آن را چون دروغی به هم بافته باشم شما نمیتوانید خشم خدا را از من باز دارید ، خدا از آن طعن ها که میزنید ، آگاه است و شهادت او میان من و شما کافی است. (7) بگو من میان پیامبران بدعتی تازه نیستم و نمی دانم بر من و شما چه خواهد رفت من از چیزی جز آنچه بر من وحی میشود پیروی نمیکنم. (8) بگو چه میکنید اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما بدان ایمان نمیآورید.... (9)

کهف  سپاس خدای را که بر بنده خود این کتاب را نازل کرد و هیچ کجی و انحرافی در آن ننهاد.کتابی عاری از انحراف . (8) از کتاب پروردگارت هر چه به تو وحی شده است تلاوت کن سخنان او را تغییر دهندهای نیست و تو جز او پناهگاهی نمی یابی. (27) بگو این سخن حق از جانب پروردگار شماست هر که خواهد ایمان بیاورد و هر که خواهد کافر شود. (29) در این قرآن برای مردم هر گونه داستانی بیان کرده ایم ولی آدمی بیش از همه به جدل بر میخیز. (54) بگو من انسانی هستم مانند شما ، به من وحی میشود. (110)

نحل  فرشتگان را همراه وحی که فر مان اوست به هر یک از بندگانش که بخواهد فرو میفرستد تا بیم دهند که : جز من خدایی نیست پس از من بترسید. (2) ...پیش از تو به رسالت نفرستادیم مگر مردانی که به آنها وحی میفرستادیم . (43) ...بر تو نیز قرآن را نازل کردیم تا آنچه را بر مردم نازل شده برایشان بیان کنی . (44) ما این کتاب را بر تو نازل نکرده ایم جز برای آنکه هر چه را در آن اختلاف میکنند برایشان بیان کنی و نیز راهنما و رحمتی برای مومنان باشد . (64) و روزی باشد که تو را بیاوریم تا بر آنان شهادت دهی ، و ما قرآن را که بیان کننده هر چیزی است و هدایت ورحمت و بشارت  برای مسلمانان بر تو نازل کرده ایم. (89) و چون قرآن بخوانی از شیطان رجیم به خدا پناه ببر. (98) چون آیه ای را جانشین آیه ای دیگر کنیم ، خدا بهتر میداند که چه چیز را نازل کند ، گفتند که تو دروغ میبافی ، نه ، بیشترشان نادانند .(101) بگو آن را روح القدس به حق از جانب پروردگارت نازل کرده.. . (102) میدانیم که میگویند این قرآن رابشری به او میآموزد ، زبان کسی که به او نسبت میکنند عجمی است( سلمان فارسی)حال آنکه این زبان عربی روشن است  (103)خدا کسانی که به آیاتش ایمان نمی آورند هدایت نمی کند و برایشان عذابی درد آور مهیاست. (104) به تو وحی کردیم که از آیین حنیف ابراهیم پیروی کن که او از مشرکان نبود. (123)

ابراهیم   ..کتابی که بر تو نازل کردیم تا مردم را به فرمان خدا از تاریکی به روشنایی ببری و راه خدای ستودنی را نشان دهی. (1)

الانبیاء   کتابی بر شما نازل کرده ایم که در آن آوازه بزرگی شماست ، آیا به عقل در نمی یابید. (10) ما این آسمان و زمین و آنچه میان آن دو است را به بازیچه نیا فریده ایم ، اگر بازیچه میخواستیم آن را می آفریدیم. (16) این مبارک قرانی است که نازل کرده ایم ، آیا منکر آن هستید. (50)

سجده نازل شدن این کتاب بدون شک از جانب پروردگار جهانیان است (2) آیا میگویند دروغی است که خود بافته؟ نه ، سخنی است بر حق از جانب پروردگارت (3)

طور  پنده شان ده ، که تو به برکت پروردگارت نه کاهن هستی و نه مجنون .(29)یا مى‏گویند شاعرى است و ما برای وی منتظر حوادث روزگاریم (30) بگو ، شما منتظر بمانید که من نیز با شما انتظار میکشم . (31) آیا پندارهایشان آنان را به این پندار ها کشانده و یا خود مردمى سركشند (32) یا مى‏گویند قرآن را خود ساخته است، نه آنها ایمان نمی آورند.(33) پس اگر راست مى‏گویند سخنى مثل آن بیاورند (34) و در برابر دستور پروردگارت شكیبایى پیشه كن كه تو خود در حمایت مایى و هنگامى كه بر مى‏خیزى به نیایش پروردگارت تسبیح گوى (48)

الحاقه .. سوگند یاد مى‏كنم به آنچه مى‏بینید (38) و آنچه نمى‏بینید (39) كه قطعا گفتار فرستاده‏اى بزرگوار است (40) و آن گفتار شاعرى نیست ... (41) و گفتار كاهنى نیست ، چه اندک پند میگیرید (42) از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است.(43)  و اگر پیامبر  پاره‏اى سخنان را به افتراء بر ما میبست (44) دست راستش را سخت مى‏گرفتیم (45) سپس رگ قلبش را پاره مى‏كردیم (46) و هیچ یك از شما مانع از او نمى‏شد (47) و قرآن برای پرهیزکاران پندی است (48) و ما به راستى مى‏دانیم كه از [میان] شما تكذیب‏كنندگانى هستند (49) و آن واقعا بر كافران حسرتى است (50) و این [قرآن] بى‏شبهه حقیقتى یقینى است (51) پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى (52)

عنکبوت بازگشت همه شما به سوی من است ... (8) ...هر چه را از این کتاب به تو وحی شده است تلاوت کن (45) ..همچنان این کتاب را به تو نازل کردیم و اهل کتاب به آن ایمان میآورند . و جز کافران کسی آیات ما را تکذیب نمی کند. (47) و تو هیچ كتابى را پیش از این نمى‏خواندى و با دست خود نمى‏نوشتى و گر نه باطل‏اندیشان قطعا به شك مى‏افتادند (48) بلكه [قرآن] آیاتى روشن در سینه‏هاى كسانى است كه علم یافته‏اند و جز ستمگران منكر آیات ما نمى‏شوند (49) و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه‏هایى [معجزه‏آسا] نازل نشده است بگو آن نشانه‏ها پیش خداست و من تنها هشداردهنده‏اى آشكارم (50) آیا براى ایشان بس نیست كه این كتاب را كه بر آنان خوانده مى‏شود بر تو فرو فرستادیم... (51)

سوره های مدنی :

بقره :    اگر در آنجه به بنده خود نازل کرده ایم ، در تردید هستید ، سوره ای همانند آن بیاورید و جز خدا همه حاضرانتان را فرا خوانید ، اگر راست میگویید  (23) به آنان که با جبرییل دشمنی میورزند بگو، اوست که این کتاب را به فرمان خدا بر دل تو نازل کرده است ، تا کتابهای دیگر آسمانی را تصدیق کند ، و برای مومنان رهنمون و بشارت باشد. (96)هر آینه که بر تو آیاتی روشن نازل کردیم ، و جز فاسقان کسی منکر آنها نخواهد شد.(99)هر آیه ای را منسوخ یا ترک کنیم ، بهتر از آن یا همانند آن را میآوریم ، آیا نمیدانی که خدا بر هر کاری تواناست.(106) ما تو را که سزاوار هستی ، به رسالت فرستادیم ، تا مژده دهی و بیم دهی ، تو مسـؤول دوزخیان نیستی. (119)آنچه از جانب خدا بر تو نازل شده حق همان است،تردید مکن.(147)... از من بترسید تا نعمت خود بر شما تمام کنم ..... پیامبری از شما بر شما فرستادیم ، تا آیات ما را برایتان بخواند و شما را پاکیزه  کند و کتاب و حکمت آموزد....پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم،مرا سپاس گویید و نا سپاسی من نکنید.(150)کسانی را که دلایل روشن و هدایت کننده ما را پس از آنکه در کتاب برای مردم بیانشان کرده ایم، کتمان میکنند ، هم خدا لعنت میکند و هم دیگر لعنت کنندگان.(159)این است آیات خدا،که براستی بر تو میخوانیم،و تو از پیامبران هستی.(253)

عمران : این کتاب را که تصدیق کننده کتاب های پیش از آن است، به حق بر تو نازل کردیم،و قبل از آن تورات و انجیل را.(3)اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد، بعضی از آیه ها محکماتند،این آیه ها ام الکتابند،و بعضی متشابه، بعضی که در دلشان میل به باطل است از متشابهات پیروی میکنند در حالی که تاویل آن جز خدا نمیداند.(7)اینها که بر تو میخوانیم ، از آیات و اندرزهای حکمت آمیز است.(58)اینها آیات خدا است که به حق بر تو فرو میخوانیم.(108)

احزاب :  ای پیامبر از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت مکن،... از هر چه از پروردگارت به تو وحی میشود ، اطاعت کن.(1) ای پیامبر ، ما تو را فرستادیم تا شاهد و مژده دهنده و بیم دهنده باشی، و مردم را به فرمان خدا به سوی او بخوانی و چراغی تابناک باشی.(45)

نساء :  آیا در قرآن نمی اندیشند،هر گاه از سوی کسی جز خدا میبود،در آن اختلافی بسیار می یافتند.(82)ما این کتاب را براستی بر تو نازل کردیم تا آنگونه که خدا به تو آموخته میان مردم داوری کنی.(105)اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهی از کافران قصد داشتند،تو را گمراه کنند ....و خدا بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و چیزهایی به تو آموخت که پیش از این نمیدانستی،و خدا لطف بزرگ خود را بر تو ارزانی داشت.(113)ما به  تو وحی کردیم  همچنان  که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، و به ابراهیم و اسماییل و اسحاق و یعقوب و بسطها و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم و به داوود زبور را ارزانی داشتیم و پیامبرانی که پیش از این داستانشان را برای تو گفته ایم،وآنان که داستانشان را برای تو نگفته ایم ، و خدا با موسی سخن گفت ، چه سخن گفتنی،بی میانجی،....ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرد، شهادت میدهد که به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز شهادت میدهند، و خدا شهادت را کافی است.(163)

محمد :  آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دلهایشان قفلهاست.(82)

رعد :  ...آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است حق است،ولی بیشتر مردم ایمان نمیآورند.(1)

انسان :  ما قرآن را بر تو نازل کردیم، نازل کردنی نیکو،در برابر فرمان پروردگارت صابر باش،و از هیچ گناهکار و نا سپاسی اطاعت مکن،و بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را بر زبان بیاور.(23)

طلاق :  ...ای خردمندان که ایمان آورده اید از خدا بترسید خدا بر شما قرآن را نازل کرده است،و پیامبری که آیات روشن خدا را برایتان میخواند.(10)

حشر :  اگر این قرآن را بر کوه نازل میکردیم از خوف خدا آن را ترسیده و شکاف خورده میدیدی،و این مثالی است که برای مردم میآوریم، شاید به فکر فرو روند.(21)

نور :  به تحقیق برای شما آیاتی روشن و ذاستانهایی از کسانی که پیش از شما بوده اند ، و نیز اندرزهایی برای پرهیز کاران نازل کردیم.(34)

حج :  ما پیش از تو هیچ رسول یا نبی را نفرستادیم ، مگر آنکه چون به خواندن آیات مشغول شد، شیطان در سخن او چیزی افکند،و خدا آنچه را شیطان افکنده بود منسوخ کرد، سپس آیات خویش را استواری بخشید، چنین شد، تا آنچه شیطان در سخن او افکنده، برای کسانی که در قلبشان بیماری است، و نیز سخت دلان آزمایشی باشد،و دانش یافتگان بدانند که قرآن براستی از جانب پروردگار توست و بدان ایمان بیاورند، و دلها یشان بدان آرام گیرد.(52)همواره کافران در آن شک میکنند، تا آنگاه که قیامت ناگهان بر سرشان فرا رسد.(55)

تغابن :  به خدا و پیامبرش و این نور که نازل کرده ایم ایمان بیاورید.(8)

توبه :  هر آینه پیامبری از خود شما بر شما مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج میدهدبر او گران میآید،سخت به شما دل بسته است،و با مومنان رﺋوف و مهربان است . اگر باز گردند بگو خدا برای من کافی است، خدایی جز او نیست، بر او توکل کردم و اوست پروردگار عرش بزرگ.(128)


اوکیست که اینگونه از قران دفاع میکند؟
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:52 ب.ظ
Thanks for sharing such a good opinion, post is nice, thats why
i have read it fully
فردین 110Thank you, God's angel without wings.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:12 ب.ظ
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but
when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!
شنبه 14 مرداد 1396 06:32 ب.ظ
Excellent blog post. I certainly love this site.

Thanks!
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:25 ب.ظ
I think the admin of this web page is genuinely working hard
for his web site, for the reason that here every information is quality based material.
فردین 110I hope you understand the contents of these pages. (language Persian)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
fardyn60@gmail.com

در جستجوی ابرهوشمند و برنامه نویس تکنولوژی کیهانی
in search of super-intelligent and programmer of cosmic technology

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
   
دریافت کد ابزار آنلاین